POLITICA DE PRIVACIDAD
De conformidade co establecido na normativa vixente de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de CLAVE TECNICOS TRIBUTARIOS SL con CIF B70082540 e domicilio social na Av Fisterra, 67 Baixo Local 1 15142 Arteixo A Coruña, coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. En cumprimento da normativa vixente, CLAVE TECNICOS TRIBUTARIOS SL informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede comprometese a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

CLAVE TECNICOS TRIBUTARIOS SL informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. E por iso, que CLAVE TECNICOS TRIBUTARIOS SL comprometese a adoptar tódalas medidas razoables para que estas se supriman ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.
De acordo con dereitos que lle confire a normativas vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como de consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición a dirección postal indicada mais arriba ou o correo electrónico INFO@ENCLAVEFISCAL.ES.

A súa vez informámoslle que pode contactar co Delegado de Protección de Datos de CLAVE TECNICOS TRIBUTARIOS SL, dirixíndose por escrito a dirección de correo dpo.cliente@conversia.es ou o telefono 902877192

Poderá dirixirse a Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

Co envío do formulario de recollida de datos vostede acepta a política de privacidade de datos CLAVE TECNICOS TRIBUTARIOS SLDe conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de CLAVE TECNICOS TRIBUTARIOS SL con CIF B70082540 y domicilio social na Av. Fisterra, 67 Bajo Local 1 15142 Arteixo A Coruña, con la finalidad de atender sus consultas y remitir le información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimento de la normativa vigente, CLAVE TECNICOS TRIBUTARIOS SL informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no fueron modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquiera variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.

CLAVE TECNICOS TRIBUTARIOS SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por eso, que CLAVE TECNICOS TRIBUTARIOS SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estas se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como de consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o por correo electrónico INFO@ENCLAVEFISCAL.ES.

A su vez le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de CLAVE TECNICOS TRIBUTARIOS SL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

Con el envío del formulario de recogida de datos usted acepta la política de privacidad de datos CLAVE TECNICOS TRIBUTARIOS SL